HOS OS ER BYGHERRERÅDGIVNING EN TOTALLØSNING

DIN BYGHERRERÅDGIVER TIL DIN BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgiverne hos Tox Development ApS har et ønske og en ambition og at levere bygherrerådgivning som en totalløsning, hvor rådgivningen er mere en blot styring af en byggeproces. Rådgivningen skal være gennemtænkt og der skal være en rød tråd gennem projektet, hvor kunden føler sig tryg ved at overlade byggeprocessen til en kompetent bygherrerådgiver.


Kunden kan så bruge sin tid og sine ressourcer på det de er gode til, i sikker forvisning om at byggeprocessen kører som aftalt med jeres bygherrerådgiver og eventuelle afvigelser rapporteres retvisende og rettidigt.

For at opnå en synergi og sammenhæng fra start til slut, ønsker vores bygherrerådgivere fra Tox Development ApS at blive inddraget i projektet så tidligt som muligt, så alle parametre kan tilpasses det aktuelle projekt.

I Tox Development ApS arbejder vi ud fra det konkrete projekt og tilpasser bygherrerådgivningen og ydelserne så det passer med den opgave, som skal løses.

Vi arbejder ikke med standardløsninger, hvor den samme skabelon bruges på både store om små projekter. Vi analyserer hver gang projektet, og tilpasser omfanget og ydelsen ud fra hvad der er nødvendigt og vigtigt for kunden, frem for at genanvende skabeloner og metoder, som måske er alt for omfangsrige i forhold til den opgave som skal løses

Vi forsøger altid at give kunden mest mulig værdi for sin investering og på den måde sikre, at omkostningerne bliver optimeret og investeringen anvendt, der hvor den giver størst afkast for kunden. 

Når vores bygherrerådgivere udfører bygherrerådgivning og ejendomsudvikling ser vi på projektet i 3 faser. Den indledende fase hvor udviklingsmulighederne afdækkes og strategien fastlægges. Projekteringsfasen hvor projektet defineres og gøres klar til gennemførsel. Den udførende fase hvor projektet udbydes og udførende entreprenør vælges, og følges gennem projektforløbet.

Tox Development ApS kan indgå i en eller flere af faserne.

INDLEDENDE FASE

I den indledende fase deltager Tox Development ApS i udvikling af ejendomsstrategien. Ud fra de ideer kunden har til den konkrete ejendom, både hvad angår anvendelse og udviklingspotentiale. Tox Development ApS deltager som sparringspartner i en indledende screening for at afklare om strategien er den rigtige, og om den er byggeteknisk mulig, herunder dialog med myndighederne.

Når den overordnede strategi er aftalt, og verificeret for bygbarhed, sammenfattes den i et ideoplæg/opgavebeskrivelse. Ud fra ideoplægget, udarbejder Tox Development ApS et overordnet byggebudget, og en økonomisk analyse, for at sikre sammenhæng mellem byggeprojekt og businessplan.
Når den økonomiske analyse er gennemført, tilpasses ideoplægget eventuelt, så der er sammenhæng mellem projekt og økonomi.

Når byggeprogrammet er korrigeret i forhold til den økonomiske ramme, udbydes rådgiveropgaven, for at opnå den bedste pris på udarbejdelse af projekt for opgavens løsning.

Der vil være behov for arkitektbistand i den indledende fase til præsentation af ideér i businessplanen, lejer præsentationer mm. Dette udarbejdes af en af de faste arkitekter som Tox Development ApS samarbejder med, eller efter kundens valg. Arkitekten som har bistået i den indledende fase, indbydes også når den endelige opgave udbydes, men er ellers ikke bedre stillet end de andre bydende. 

Det materiale de leverer i den indledende fase overdrages til bygherrerådgiveren som frit kan anvende det, med det rådgiverteam der vinder opgaven.

PROJEKTERINGS FASE

Bygherrerådgiveren forhandler og kontraherer rådgiverteamet, der skal bistå i projektet. Rådgiveren vejleder klienten i valg af udbudsform. Nærværende koncept tager udgangspunkt i funktionsudbud i totalentreprise, men andre udbudsformer kan med fordel anvendes i konkrete projekter, alt efter kunden ønsker. Den optimale udbudsform fastlægges i samråd mellem Tox Development ApS og kunden.

Under projekteringsforløbet er Tox Development ApS projektkoordinator. Alt efter hvad der aftales, kan Tox Development ApS også forestå projekteringsledelsen, og har opgaven med udførelse af arbejdsmiljø koordinering i projekteringsfasen, på vegne af bygherre. Tox Development ApS er kundens repræsentant i projekteringsforløbet og udarbejder referater, og er mødeleder under hele projekteringsforløbet. Tox Development ApS udarbejder tidsplan for projekteringsforløbet, som godkendes af kunden. Tox Development ApS fungerer som filter på de krav, der måtte komme fra øvrige rådgivere, og indstiller til godkendelse/drøftelse med kunden.

Tox Development ApS har under hele projekteringsforløbet tæt kontakt med myndighederne og sikrer, at den dialog de øvrige rådgivere har, og det materiale de indsender, er i tråd med de aftaler, som er lavet med kunden.

UDFØRELSES FASE

Tox Development ApS udvælger i samråd med kunden det felt af entreprenører, som skal indbydes til at byde på opgaven.

Tox Development ApS samler og udsender udbudsmaterialet, som det øvrige rådgiverteam har udarbejdet, og supplerer med bilag fra kunden samt udbudsbrev, udbudstidsplan og lignende dokumenter, som er en del af det samlede udbudsprojekt.

Tox Development ApS fører forhandlingerne med de entreprenører, der har afgivet de bedste tilbud, på vegne af kunden. Kunden kan deltage i forhandlingerne eller Tox Development ApS kan indstille en anbefaling til kundens godkendelse.

Tox Development ApS udarbejder kontraktudkast eller anvender en skabelon efter kundens ønske, og formidler kontrakten til underskrift hos den valgte entreprenør.

Tox Development ApS tilsikrer at totalentreprenøren udarbejder en tidsplan, der opfylder de vilkår, der er aftalt i udbudstidsplanen og kontrakten, samt opfylder øvrige krav, herunder stiller de aftalte garantier. 

Under projektets gennemførelse er Tox Development ApS kundens repræsentant på bygherremøder med totalentreprenøren. Tox Development ApS udarbejder referater af møderne, tilsikrer at totalentreprenøren opfylder sine forpligtigelser til krav i byggetilladelsen eller andre myndighedskrav, arbejdsmiljøkoordinering, tilsyn og øvrige vilkår totalentreprenøren er forpligtiget til at opfylde i henhold til kontrakten. 

Tox Development ApS tilser at byggeriets fremdrift følger den aftalte tidsplan, og afvigelser kan alene godkendes i samråd med kunden. Tox Development ApS attesterer og indstiller betalingspåkrav til godkendelse og udbetaling hos kunden.

Alle økonomiske forhold skal godkendes af kunden, og Tox Development ApS fungerer som filter og forhandler på kundens vegne. 

Tox Development ApS forestår afleveringsforretning for projektet, og laver mangelgennemgang sammen med entreprenøren og udarbejder afleveringsprotokol. 
Tox Development ApS gennemgår og indstiller kvalitetssikrings- og drift & vedligeholdelses materiale fra totalentreprenøren, til godkendelse hos kunden.

Når afleveringen er accepteret og totalentreprenøren har fået godkendt KS og D&V materiale, gennemgår og forhandler Tox Development ApS slutregningen, evt. i samråd med klienten, og indstiller slutregningen til kundens godkendelse og udbetaling.

Tox Development ApS deltager i overdragelsesforretning til kundens lejere og brugere, og koordinerer afhjælpning af mangler, og tilpasninger mellem totalentreprenøren og lejers indretningsteam.

Skriv en besked

Skriv venligst hvad vi kan hjælpe dig med og vi vil vende tilbage snarest!